Consiliul Județean Neamț

Posted by on March 13, 2015 | Comments Off on Consiliul Județean Neamț

În conformitate cu prevederile art. 122 din Constituţia României şi ale art. 24 şi art. 87 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor și responsabilităților ce-i revin ca autoritate a administraţiei publice locale, stabilite prin Constituţia României, legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, alte acte normative, precum şi prin propriile hotărâri sau dispoziţii ale Preşedintelui, Consiliul Judeţean Neamț dispune de un aparat de specialitate.

Aparatul de specialitate este organizat ca structură funcţională permanentă, fără personalitate juridică şi capacitate decizională şi are ca atribuţii principale executarea de fapte tehnico-materiale şi acte care prin ele însele nu produc efecte juridice, ci fundamentează din punct de vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii adoptarea sau emiterea actelor administrative normative sau individuale de către Consiliul Judeţean Neamț şi Preşedintele acestuia, precum şi încheierea de acte juridice în numele judeţului Neamț sau al Consiliului Judeţean Neamț.

Aparatul de specialitate este subordonat Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamț care răspunde de buna funcţionare a acestuia. Coordonarea şi îndrumarea unor structuri organizatorice funcţionale din cadrul aparatului de specialitate, pot fi delegate, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamț, Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean, Secretarului Judeţului Neamț sau altor persoane, în condiţiile legii.

 

Direcţia Investiţii, Programe şi Infrastructură Judeţeană este structura din cadrul aparatului de specialitate prin care se asigură realizarea competenţelor şi responsabilităţilor ce revin Consiliului Judeţean privind inițierea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, din bugetul de stat, din bugetul local al județului Neamț și din alte surse, serviciile publice de interes judeţean în sensul realizării serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean, organizării executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile: poduri, drumuri publice, alimentări cu apă și canalizare, realizării activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene, precum și organizării prestării serviciului public de transport persoane.

În funcţie de atribuţiile ce-i revin şi conform organigramei aprobate Direcţia Investiţii, Programe  şi Infrastructură Judeţeană îşi desfăşoară activitatea prin următoarele structuri:

 1. Serviciul Proiecte Europene;
 2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu;
 3. Serviciul Infrastructură Județeană;
 4. Unitatea de Monitorizare a Seviciilor de Utilitate Publică;
 5. Compartimentul Investiţii şi Dezvoltare Rurală;
 6. Compartimentul Avizare, Autorizare şi Siguranţă Rutieră.

 

Serviciul Proiecte Europene este structura din cadrul Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană care asigură inițierea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, din bugetul de stat, din bugetul local al județului Neamț și din alte surse.

Are următoarele atribuții generale:

 1. a) implementează proiecte cu finanţare nerambursabilă și din alte surse de interes pentru Consiliul Judeţean Neamţ şi instituţiile aflate în finanţare;
 2. b) asigură planificarea activităţilor proiectelor, monitorizează, coordonează şi controlează activităţile din cadrul proiectelor, conform prevederilor contractelor de finanţare;
 3. c) colaborează cu celelalte entităţi organizatorice de la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ în vederea respectării calendarelor de activităţi;
 4. d) identifică potenţialele surse de risc ce pot apărea în urma desfăşurării activităţilor proiectelor şi propune opţiuni pentru măsurile de risc – control;
 5. e) specifică şi estimează resursele necesare pentru implementarea proiectelor şi recomandă mijloacele pentru asigurarea acestora;
 6. f) asigură evaluarea rezultatelor proiectelor, urmăreşte întocmirea şi transmiterea raportărilor intermediare şi finale.

 

Atribuțiile specifice ale Serviciului Proiecte Europene sunt:

 1. inițierea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din bugetul local al județului Neamț;
 2. a) participă alături de alte entități la elaborarea, actualizarea şi monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Neamţ:

– fundamentează proiectele de hotărâre ale Consiliului Judeţean Neamț ori de câte ori se impune actualizarea strategiei sau elaborarea de noi strategii;

– analizează propunerile venite din partea tuturor factorilor interesați în vederea actualizării strategiei și face propuneri privind oportunitatea actualizării acesteia;

 1. b) participă la evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare:

– participă la actualizarea anuală a Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

– fundamentează proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Neamţ pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

– publică anunțul de participare, termenul limită de depunere și întreaga documentație necesară în Monitorul Oficial al României și pe site-ul Consiliului Județean;

– face parte din comisia de evaluare a proiectelor și răspunde tuturor contestațiilor venite în perioada de evaluare;

– face demersuri pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă și publică anunțul de atribuire în Monitorul Oficial al României;

– monitorizează derularea contractelor de finanțare prin verificarea modului de implementare tehnică și financiară a proiectului;

– întocmește rapoartele intermediare și finale, înaintează Direcţiei Generale Buget Finanţe (din cadrul Consiliului Județean Neamț) propunerile privind plățile din cadrul contractelor care au primit finanţare;

– prezintă conducerii Consiliului Judeţean Neamţ, ori de câte ori este necesar, situaţia contractelor atribuite.

 1. Inițierea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile sau din alte surse;
 2. a) participă la identificarea de oportunități de finanțare nerambursabilă și din alte surse;
 3. b) acordă suport Serviciului Achiziții Publice (din cadrul Consiliului Județean Neamț) în realizarea achizițiilor publice prevăzute în Programul anual al achizițiilor aferent Serviciului Proiecte Europene:

– face propuneri pentru planul anual de achiziții și elaborează strategiile de contractare a acestora;

– elaborează caietele de sarcini necesare procedurilor de achiziţii prevăzute a se realiza în cadrul  proiectelor;

– asigură membri pentru comisiile de selecție și evaluare a ofertelor;

– colaborează cu Serviciul Achiziții Publice în cazul unor clarificări venite din partea Autorităţilor de Management/Organismelor Intermediare, precum și ale altor entități, referitor la procedurile de achiziții publice;

– participă în calitate de invitat în comisiile de recepție a obiectivelor de investiții din cadrul unităților subordinate sau UAT din județul Neamț;

 1. c) face propuneri privind bugetul necesar desfășurării activităților specifice serviciului și le transmite Direcției Generale Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean Neamț;
 2. d) asigură, prin personal de specialitate sau prin servicii de consultanță contractate, activitatea de elaborare a documentațiilor necesare depunerii proiectelor;
 3. e) colaborează cu entități private cu expertiză în domenii specifice în baza unor relații contractuale, în vederea implementării în condiții optime a proiectelor;
 4. f) identifică oportunități și face propuneri în ceea ce privește cooperarea cu alte țări/regiuni europene prin schimburi de experiență, înfrățiri, parteneriate și cooperare interregională;
 5. g) propune spre aprobare și realizează proiecte în parteneriat cu alte instituții și ONG-uri, în cadrul unor programe specifice din țară și din străinătate;
 6. h) realizează interfața cu instituțiile centrale (ministere, agenții guvernamentale, etc) precum și cu structurile europene, în cazul parteneriatelor de tip interregional;

– răspunde solicitărilor instituţiilor centrale (ministere, agenţii guvernamentale, etc), solicitări care ţin de domeniul de activitate al Serviciului Proiecte Europene;

– participă la schimburi de experiență, grupuri de lucru (în țară sau străinătate) cu teme specifice obiectului de activitate;

 1. i) participă la pregătirea proiectelor pentru finanțare pe domenii specifice și colaborează cu Autoritățile de Management/Organismele Intermediare/Punctele de contact naționale responsabile cu implementarea Programelor de finanțare care sunt accesate și cu celelalte instituții implicate, precum și cu celelalte compartimente din cadrul Consiliului Județean, în vederea întocmirii unor proiecte complete și conforme cu cerințele finanțatorilor:

– fundamentează proiectele de hotărâre ale Consiliului Judeţean în vederea aprobării proiectelor, parteneriatelor, documentațiilor tehnico-economice și a valorii aferente acestora;

– acordă sprijin tuturor entităților care întocmesc analize, studii, documentații pentru proiectele propuse;

– în baza documentațiilor primite de la proiectanți, se ocupă de obținerea tuturor avizelor prevăzute în certificatul de urbanism;

– participă la recepționarea documentațiilor tehnico-economice elaborate în vederea depunerii cererilor de finanțare;

– participă la întocmirea cererilor de prefinanțare, cererilor de rambursare, cererilor de plată, a rapoartelor de progres pe parcursul implementării proiectelor;

– monitorizează proiectele în perioada de sustenabilitate și întocmește anual rapoarte de durabilitate, conform prevederilor contractului de finanțare;

– răspunde la toate clarifcările sau solicitările care intervin din partea OI/AM pe parcursul evaluării unei cereri de finanțare sau pe toată perioada de implementare a unui proiect;

– gestionează relația cu finanțatorul precum și cu toate părțile implicate direct sau indirect în implementarea proiectului;

 1. Alte activități care intră în sfera de activitate a serviciului:
 2. a) întocmește situații cu privire la proiectele implementate sau care urmează să fie implementate;
 3. b) întocmește situații privind corecțiile aplicate în cadrul unor contracte de finanțare;
 4. c) participă la toate întâlnirile de lucru pe teme care intră în sfera de activitate a serviciului;
 5. d) răspunde solicitărilor venite din partea diferitelor entități publice sau private;
 6. e) alte atribuții care intră în sfera de activitate a serviciului, conform deciziei conducatorului instituției.

0

0